Dílna malého novináře na IDNES.CZ

https://www.idnes.cz/zpravy/mediahub/radio-junior-medialni-vychova.A190604_094711_mediahub_jpl?#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=zpravodaj&utm_content=main